Reglement

Het reglement 2019

 “ DE ANKERWACHT “

Reglement en spelregels voor het spel van het “Anker ”

Vierentwintigste druk, 27 Januari 2019

Art.1 

 Het Anker zal op Zaterdag 16 Februari om 14.11 uur in het spel worden gebracht en duurt tot vrijdag 1 Maart 20.00 uur.

Art.2 

Binnen 1 uur na het vinden dient het anker geplaats te zijn en gemeld.

De bezitter dient de volgende gegevens door te geven:

De naam van de groep vinders en een tip (cryptische aanwijzing) waarin de nieuwe verblijfplaats wordt aangegeven.

Aan de “Ankerwacht” dient een duidelijke uitleg te worden gegeven tussen de relatie van de tip en de feitelijke verblijfplaats van het “Anker”.

Als het “Anker” nog in het bezit is van dezelfde groep vinders dient een nieuwe tip 15 min voor de volgende tip tijd worden doorgegeven. Zie art 3 /a

Art.3

De meest recente tip zal tevens openbaar worden gemaakt in het publicatiebord “Anker Info” dat is opgehangen bij “Plokker pallets”.

LET OP met parkeren dat het werk verkeer niet gehindert word!!

Indien er zich wijzigingen voordoen, zullen deze worden aangeplakt tot 22.00 uur.

Er worden geen tips gepubliceerd voor 14.00 uur op reguliere werkdagen. Uitzonderingen hierop zijn zaterdag en zondag dan worden de gehele dag (indien noodzakelijk) wijzigingen gepubliceerd via het “Anker info” publicatiebord.                

Art 3/a 

De groep die het anker in bezit en verstopt heeft , dient een tip te geven op gezette tijden. Deze tijden zijn van ma t/m vrij om 14.00, 18.00, 20.00 en 22.00 uur en Za, Zo 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 en 22.00 uur.

 Deze tip dient 15 minuten voor deze tijden goedgekeurd zijn door de ankerwacht .Bij evt hints tussendoor dient dit ook via de ankerwacht te lopen en gecheckt te worden .

De tips zullen na publicatie op het bord na minimaal 15 minuten op de ankerwacht app online verschijnen . inschrijven voor de app via Mart Vereijken

Art 3/b

2019 loopt wat anders dan 2018 in 2020 gaan we weer terug op tijden

Elk keer dat een team op de aangegeven uren een tip uitbrengt krijgt 2 punten

Let op het anker mag alleen verplaatst worden in de speeltijden van 7.00u tot 23.00u

Art 3/c

De groep die hem als langste heeft is de algemeen winnaar en krijgt de 1ste prijs

De groep die hem als laatste binnen brengt krijgt de 2de prijs

Art.4

Aan het plaatsen van het “Anker” zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

         A)   Plaatsing is toegestaan langs de openbare weg en moet minimaal 100 meter verplaatst zijn van de vorige vind plaats .

               Onder openbare weg wordt verstaan: alle wegen die zijn opengesteld voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. 

         B)   Plaatsing is toegestaan langs verharde openbare fiets- en wandelpaden (aangegeven met blauwe verkeersborden) en                            overige verharde verbindingswegen of verharde paden (bv. tussen woonwijken en wandelgebieden). 

         C)   Plaatsing is toegestaan op en rond openbare parkeerplaatsen en vakken mits voldoende zichtbaar, dit ter beoordeling van                      de Ankerwacht . 

                Hiervan zijn uitgezonderd die parkeerplaatsen en vakken waar overlast kan worden veroorzaakt (denk hierbij aan                                    bejaardenhuizen etc.).

          D)   Een deel van het Anker moet vanaf de in sub a, b en c van dit artikel genoemde wegen of paden zichtbaar zijn.   

          E)   Het Anker moet vrij toegankelijk zijn vanaf de onder sub a, b en c van dit artikel genoemde wegen en paden. Plaatsing op                       particulier terrein is niet toegestaan.

          F)    Het “Anker” moet staan. Het mag der halve niet liggen, ingegraven zijn of opgehangen worden;

          G)   Het anker mag naast zandpadden mits de borden het toelaten let op stilte gebieden.

          H)   De MAXIMALE afstand vanaf de openbare weg tot de verstopplaats van het “Anker” mag niet meer dan 25 meter bedragen,                   gemeten vanaf het hart van de weg of pad

           I)      Het spelgebied ligt binnen de grens van het Ankergebied zoals dit is aangegeven op de bijgevoegde kaart .

           J)    Het “Anker” mag niet staan in de bermen langs de Kanaaldijk-Noord en/of Zuid.

           K)  Het “Anker” mag zich niet bevinden op begraafplaatsen.

           L)    Tussentijds mag de verstopplaats van het “Anker” niet worden gewijzigd, en mag de vrije doorgang van het verkeer niet                          gehinderd worden.

          M) De nachtrust van een ieder dient gerespecteerd te worden. Tussen s’-avonds 23.00 uur en s’-morgens 07.00 uur zijn “Anker”                 spelactiviteiten buiten der halve niet toegestaan.

          N)   INDIEN MEN ZICH OP WEGEN OF PADEN (ZOALS OMSCHREVEN IN SUB A, B EN C VAN DIT ARTIKEL) BEGEEFT                     MET VOERTUIGEN, OF ANDERE VORMEN VAN   VERPLAATSING, WELKE OFICIEEL NIET ZIJN TOEGESTAAN OP                     DEZE WEGEN OF PADEN, WORDT DE GEHELE GROEP (DUS NIET ALLEEN DE OVERTREDER) MET DIRECTE                           INGANG GEDISKWALIFICEERD EN UITGESLOTEN VAN VERDERE DEELNAME.

                  B.V. DUS NIET MET AUTO’S IN HET SLIEVENPARK EN MET BROMFIETSEN OP HET FIETSPAD.

                  De overtredingen kunnen worden geconstateerd door de Ankerwacht (die hierop controles zal uitvoeren) en via klachten                        van officiële zijde (politie e.d.).

               O) Het is verboden het Anker te bekladden

Art.5

Na aanmelding van een nieuwe verstopplaats zal de “Ankerwacht” zich ter plaatsen op de hoogte stellen. Indien naar het oordeel van “De Ankerwacht” de nieuwe bezitter (s) onreglementair heeft gehandeld met artikel 4, zal het Anker verplaatst moeten worden.

Art 6

Op vrijdag 2 Maart dient de reglementaire bezitter van het “Anker” deze om 20.00 uur te tonen aan “De Ankerwacht”. Dit is ook het tijdstip dat het “Ankerspel”officieel wordt beëindigd .

De ontmoetingsplaats wordt door beide partijen in onderling overleg bepaald.

Art.7 Er zal worden gestreden om de “ANKERWISSELBOKAAL”. De bokaal mag de winnaar in zijn bezit houden tot uiterlijk de start van het volgende ankerspel.

Tevens zal op het Anker, als teken van de overwinning, een naamplaatje worden geplaatst met de naam van de winnaar.

Art 8.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden NA HET ANKERSPEL  zsm meer info

Alle zoekers worden hierbij uitgenodigd om dit schitterende spektakel mee te maken. Er zal worden gezorgd voor enkele consumpties.

De winaars krijgen de wisselbeker.

Art.9

De reglementaire winnaar zal het “Anker” na de optocht, of in overleg met de “Ankerwacht”, op een ander tijdstip, weer overhandigen aan de “Ankerwacht”.

De overhandiging dient vrijwillig te geschieden zonder enige vorm van tegenprestatie van de “Ankerwacht”. Er worden der halve geen onderhandelingen gevoerd en geen enkele eis ingewilligd die een vrijwillige overgave in de weg zou kunnen staan.

Art.10

Het spel om “Het Anker” moet te allen tijde worden gezien als een SPORTIEF element in de geest van carnaval. De handhaving van dit reglement zal dan ook op een SPORTIEVE wijze dienen te worden nageleefd.

WEES ZELF VERSTANDIG EN HANDEL ALLES AF MET VERSTAND.

Art.11

De “Ankerwacht” alleen is gerechtigd, om welke reden dan ook, dit “Ankerspel” op te schorten, stop te zetten, dan wel andere beslissingen te nemen.

Art 12

De leden van de “Ankerwacht” kunnen zich na bekendmaking legitimeren middels een “Bewijs van lidmaatschap Ankerwacht”.

Art.13

In gevallen waarin dit “Ankerreglement” niet voorziet, of waarover verschil van mening kan ontstaan, is de bindende beslissing aan de “Ankerwacht”.

Art.14

DE “ANKERWACHT” IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, TOEGEBRACHT AAN PERSONEN, ROERENDE EN/OF ONROERENDE ZAKEN, DIE OP WELKE MANIER DAN OOK BETROKKEN ZIJN (GEWEEST) MET HET SPEL OM “HET ANKER”.

Art.15

De “Ankerwacht” bestaat uit de volgende personen

Mart Vereijken 06-40419583

Marcel van Kol 06-55335009

Piet Hurkmans 06-19661680

Deze informatie is ook terug te vinden op:  www.ankerwacht.nl

 

REGELEMENT KARELTJE KEBAP PAAL

Art 1

De Kareltje Kebap paal wordt op zondagmiddag om 12.00 uur in het spel gebracht.

Art 2

Binnen 1 uur na het vinden van de Kareltje Kebap paal moet er melding van gemaakt worden bij de Ankerwacht waarna deze binnen een uur weer terug gebracht moet worden bij een van de Ankerwachten.

Art 3

De Kareltje Kebap paal zal ten alle tijden door de Ankerwacht opnieuw weg gelegd worden.

Art 4

Het team wat de Kareltje Kebap paal aan het einde van de 2 weken het meeste aantal keren in bezit heeft gehad is de winnaar.

Art 5

De Kareltje kebap paal is en blijft eigendom van Kareltje kebap en wordt gedurende het Ankerspel beheert door de ankerwacht .